Pravidla - Bruntálská tenisová liga (BTL)

1. Základní ustanovení
1.1. BTL je soutěží čtyřher neregistrovaných hráčů, pořádaná pod záštitou TK Bruntál.
1.2. Kromě specifických pravidel popsaných v těchto stanovách se všechna utkání BTL hrají podle platných pravidel tenisu.
1.3. Pořadatelem BTL je tříčlenný organizační výbor, kontaktní osoba Rostislav Dembovský, tel. 604 791 169, e-mail: rostadem@seznam.cz, Jindřich Jurečka, tel. 724 073 538 a Martin Kříbala, tel. 604 180 042.
1.4. Pořadatel zajišťuje zpracování podaných přihlášek. Pořadatel zajišťuje pravidelné sestavování průběžného pořadí. Pořadatel zajišťuje zveřejnění těchto výsledků a dalších podstatných informací tak, aby byly dostupné pro všechny účastníky BTL. Stejně tak zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků a jejich vyhlášení.
1.5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se BTL, jestliže v souladu s těmito pravidly nedojde mezi hráči nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.
1.6. Jestliže byla porušena tato pravidla, má pořadatel BTL právo s ohledem na závažnost jejich porušení bez náhrady vyloučit z BTL hráče, který je porušil.
1.7. Pořadatel vyhlašuje termíny začátků a ukončení utkání jednotlivých divizí BTL.
1.8. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o počtu účastníků BTL.
1.9. Na účast v BTL nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

2. Přihláška a startovné
2.1. Podmínkou pro start páru v ročníku BTL je zaplacení startovného, které pro jeden ročník činí 200,-- Kč. Startovné se hradí pořadateli.
2.2. Do BTL se může v termínu stanoveném pořadatelem přihlásit každý hráč, který v aktuálním roce dosáhne věku 18-ti let a zároveň v den podání přihlášky není, v předchozích dvou letech do dne podání přihlášky nebyl a ani v průběhu aktuálního ročníku BTL nebude registrovaným hráčem závodních soutěží. Přihlášku podává pár písemně na příslušném formuláři vydaném pořadatelem. Přihláška se doručuje na e-mailovou adresu, uvedenou v bodu 1.3. V přihlášce je pár mimo jiné povinen uvést kontakt, který bude k dispozici všem účastníkům příslušné divize BTL.
2.3. Jako potvrzení přijetí páru k účasti v BTL obdrží od pořadatele každý pár seznam soupeřů s uvedenými kontakty. Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz bod 1.8. a 1.9.), a to bez udání důvodu.

3. Hrací systém
3.1. BTL se skládá z divizí podle výkonnostní úrovně hráčů. Počet divizí se odvíjí od počtu přihlášených hráčů. Počet divizí a počet hráčů v jednotlivých divizích je pro aktuální ročník určen nejpozději pět dní před jeho zahájením. Minimální počet párů v jedné divizi je stanoven na 5, maximální počet párů v jedné divizi je stanoven na 9.
3.2. V jednotlivých divizích se hraje systémem každý s každým podle klíče, který je přílohou č.1 těchto pravidel. Pořadová čísla párů v jednotlivých divizích určí nejpozději pět dní před zahájením ročníku pořadatel losem.
3.3. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Za stavu 6:6 se hraje tiebreak do 7 bodů (konečný rozdíl dvou bodů).
3.4. První dva páry v konečném pořadí jednotlivých divizí postupují pro následující ročník BTL do vyšší divize, poslední dva v konečném pořadí jednotlivých divizí sestupují pro následující ročník BTL do nižší divize. Z první divize se nepostupuje, z poslední divize se nesestupuje.
3.5. Pořadatel si vyhrazuje možnost přidělit z výkonnostních a jiných důvodů nově přihlášenému páru „divokou kartu“ a zařadit jej do kterékoliv divize bez ohledu na výsledky předchozího ročníku a na ustanovení bodu č. 8.2.

4. Utkání
4.1. BTL se hraje zpravidla v období od května do září daného roku. Den, čas a místo uskutečnění utkání dohodnou oba soupeři na kterýkoli den v tomto období. Domácí pár je iniciátorem dohody o dni, čase a místě sehrání utkání. Tenisový kurt pro sehrání utkání BTL musí odpovídat tenisovým pravidlům a nacházet se ve vzdálenosti max. 7 km od Bruntálu, pokud se soupeři nedohodnou jinak.
4.2. Domácí pár musí vždy s dostatečným předstihem (minimálně tři dny před utkáním) informovat soupeře o tom, kdy a kde bude utkání sehráno.
4.3. Domácím párem každého jednotlivého utkání je pár, uvedený v rozlosování na prvním místě.
4.4. Domácí pár musí soupeři nabídnout alespoň tři termíny (dny) pro odehrání utkání. Minimální odstup mezi dvěma termíny je 7 dní. Pokud ani jeden z termínů hostující pár neakceptuje, utkání je kontumováno ve prospěch domácího páru.
4.5. O každém utkání bude vyplněn zápis, který podepíší zástupci obou párů. Domácí pár odevzdá zápis o utkání nejpozději do sedmi dnů po odehrání utkání pořadateli BTL. Pořízení a odevzdání zápisu o utkání je povinné. V případě jeho neodevzdání bude utkání kontumováno v neprospěch domácího páru.
4.6. Po dohodě se soupeřem může každý z párů odložit naplánované utkání. Pár, který o odložení utkání žádá, je zodpovědný za sehrání utkání v náhradním termínu, tzn., že je iniciátorem dohody o náhradním dni, čase a místě sehrání utkání.
4.7. Domácí pár zajistí na utkání minimálně tři nové míče zn. Wilson, Head, Dunlop nebo Tretorn.
4.8. Náklady na případný pronájem kurtu hradí každý pár sám.

5. Počítání bodů a pořadí
5.1. Za každé odehrané utkání si pár připisuje jeden bod. Za každý vyhraný set si pár připisuje jeden bod.
5.2. Při konečném sestavování pořadí v divizi je prvním rozhodujícím kritériem počet získaných bodů, při jejich rovnosti výsledek vzájemného zápasu, v případné minitabulce tří a více párů celkové skóre setů, v případě jejich rovnosti celkové skóre gamů. Pokud se nerozhodne podle výše uvedených kritérií, rozhoduje o konečném pořadí los.

6. Kontumace utkání
6.1. Utkání bude kontumováno výsledkem 2:0 (po setech 6:0, 6:0), jestliže se jeden z párů nedostaví bez předchozí omluvy na předem domluvené utkání, a to ve prospěch páru, který se na utkání řádně dostaví.
6.2. Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 7.1., musí pár, který se na utkání dostavil, neprodleně informovat o vzniklé situaci pořadatele.
6.3. O dalších případech, kdy může být utkání kontumováno, rozhoduje pořadatel tenisové ligy.

7. Rozhodčí
7.1. Ve všech utkáních je rozhodčím každý pár na své polovině. Soupeř může upozornit na jiný názor nebo otisk míčku (pokud to lze), ale při neshodě mezi soupeři má konečné slovo pár na své polovině.
7.2. Pokud se soupeři dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I tento rozhodčí má však pouze právo upozornit na svůj názor. Pokud s názorem rozhodčího hráč(i) nesouhlasí, platí bod 7.1.

8. Přechodná ustanovení
8.1. Přednostní právo účastnit se prvního ročníku BTL mají účastníci uplynulého ročníku Horské ligy.
8.2. Zařazení párů do divizí bude pro první ročník BTL provedeno s ohledem na konečné hodnocení Horské ligy 2015 ( u párů bude použit aritmetický průměr konečného umístění obou hráčů), přičemž si pořadatel vyhrazuje právo přidělení divoké karty dle bodu 3.5. a rozhodnutí v dalších sporných případech.
8.3. V jednom páru spolu nesmějí hrát tenisovou ligu hráči, kteří se v hodnocení Horské ligy 2015 umístili na 1. až 7. místě dvouhry.

9. Závěrečná ujednání

9. Závěrečná ujednání
9.1. Všichni účastníci BTL si v jejích utkáních a v záležitostech souvisejících s BTL počínají v duchu fair play.
9.2. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky BTL. Mohou být průběžně upravována. Na případné úpravy budou všichni hráči upozorněni.
9.3. Odevzdáním přihlášky každý hráč potvrzuje, že se s pravidly BTL seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se k jejich dodržování. Současně hráč odevzdáním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a fotografií ve veřejně dostupných propagačních materiálech BTL, případně na internetu.
9.4. Akce TK Bruntál, uvedené v rezervačním systému, mají přednost před zápasy BTL.
9.5. Blokace kurtů na zápasy BTL probíhají v souladu s pravidly rezervačního systému TK Bruntál.

V Bruntále 7. 4. 2017

Rostislav Dembovský | tel. 602 632 289 | rostadem@seznam.cz

Jindřich Jurečka | tel. 724 073 538 | jindra.jurecka@centrum.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.