Směrnice č.1/2024 Tenisového klubu Bruntál, z.s.

Příspěvek na dopravu

1. Vnitřní směrnice Tenisového klubu Bruntál, z.s. (dále jen „klub“) je vytvořena pro potřeby poskytování příspěvku na dopravu vlastním vozidlem na soutěžní zápasy, příp. turnaje, spojené s reprezentací klubu.

2. Cestovní příkaz je oprávněn k vyplacení předložit majitel vozidla, použitého k dopravě na soutěžní zápas, příp. turnaj, který je současně:

  • členem klubu, registrovaným u Českého tenisového svazu (dále jen „závodní hráč“),
  • trenérem klubu, který je zároveň členem klubu,
  • zákonným zástupcem nezletilého závodního hráče.

3. Výše příspěvku na dopravu vlastním vozidlem:

Doprava 2 závodních hráčů 2 Kč/km

Doprava 3 závodních hráčů 3 Kč/km

Doprava 4 závodních hráčů 4 Kč/km

Doprava trenéra cizím vozidlem není klubem proplácena.

4. Cesty na jiné akce, než soutěžní zápasy (např. na jednorázové turnaje) jsou propláceny po předchozím schválení výkonným výborem klubu.

5. Cestovní příkaz vystaví po dohodě s kapitánem příslušného závodního družstva hospodář klubu a předá jej k dalšímu zpracování kapitánovi příslušného závodního družstva. Cestovní příkaz musí být odevzdán hospodáři klubu do 30 dní po absolvování akce.

6. Cestovní příkaz lze použít, pokud k soutěžnímu zápasu nebude cestovat společná výprava autobusem nebo jiným dopravním prostředkem na základě objednávky vystavené klubem.

7. Příspěvek na dopravu je vyplácen na účet uvedený v cestovním příkazu majitelem vozidla použitého k dopravě, a to zpravidla do 15 dnů ode dne odevzdání bezchybně vyplněného cestovního příkazu.

8. Vyplácení příspěvku na dopravu podle této vnitřní směrnice klubu se neřídí žádným právním předpisem (zejména zákoníkem práce, který upravuje vztahy s osobami v pracovně právním nebo obdobném vztahu), je založeno na vzájemné a dobrovolné dohodě mezi klubem a příjemcem příspěvku.

9. V případě poskytnutého příspěvku na dopravu se nejedná o osvobozené cestovní náhrady a pro příjemce příspěvku se jedná o příjem, který je povinen přiznat a zdanit.

10. Klub odpovídá za bezpečnost závodních hráčů, nominovaných k soutěžnímu utkání, v čase od okamžiku příjezdu do místa konání soutěžního zápasu do doby odjezdu z místa konání soutěžního zápasu. V případě jednorázového turnaje klub za bezpečnost hráčů nezodpovídá.

11. Směrnice nabývá platnosti dnem jejího schválení výkonným výborem klubu. Její nedílnou součásti je vzor cestovního příkazu (příloha č.1)

Formuláře

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.