Vnitřní předpisy

Herní řád

 • pro zajištění hladkého průběhu střídání na kurtech slouží pravidla rezervačního systému
 • vstup do rezervačního systému je v areálu TKB zajištěn z klubového počítače prostřednictvím www.tkbruntal.cz
 • střídající hráči včas upozorní hrající na ukončení hrací doby
 • objednaný, ale ve stanovený čas neobsazený kurt může být okamžitě obsazen
 • poslední hráč na kurtech je povinen uzamknout tenisové kurty a šatny.
Hrací jednotka:

Dvouhra – 75 minut ( včetně času na úpravu dvorce)
Čtyřhra – 150 minut (včetně času na úpravu dvorce)

Reklama

O umístění reklam a způsobu úhrady za umístění reklam rozhoduje VV individuálně.

Přidělení skříňky

 • písemná žádost o skřínku výboru TO
 • nárok mají řádní a čestní  členové, členové do 18 let užívají 1 skřínku 2 hráči
 • správce povede pořadník žádostí o skřínku

Povinnosti správce

 • zajišťuje údržbu tenisového areálu, udržuje pořádek a kulturní prostředí kolem kurtů
 • zajišťuje údržbu tenisových kurtů v provozuschopném stavu, zvl. po dešti a ve větru, bez trávy
 • zajišťuje úklid šaten a budovy, úklid min.1xtýdně, v případě potřeby více, nezbytně před soutěžemi a turnaji
 • zajišťuje dobrý technický stav nářadí
 • zajišťuje nastříkání tenisových kurtů před začátkem tenisové školy, tréninků, soutěže družstev a turnajů, 1 denně kurty kompletně zavlaží
 • organizuje brigády
 • zajišťuje zapůjčování kurtů nečlenům TKB
 • úzce spolupracuje s výborem tenisového klubu, v případě potřeby se účastní výborových schůzí
 • vybírá  min. 1x týdně poštu z P.O. BOXU
 • členové tenisového klubu jsou povinni plně dbát pokynů správce

Zdanění členských příspěvků

 • Členské příspěvky zahrnují úhradu ročního poplatku členů TKB, jednorázový vstupní poplatek nových členů, roční poplatek mládeže do 18 let a poplatek za užívání skřínky 
 • Členské příspěvky jsou následně v plné výši použity na úhradu činnosti TKB a provoz tenisového areálu.
 • Ćlenské  příspěvky se z výše uvedeného důvodu nezdaňují.

Kurtovné

 • Kurtovné je poplatek za zapůjčení tenisového kurtu ve výši, kterou stanoví každý rok ćlenská schůze.
 • Kurtovné je získáno v poměru 70 : 30=, kdy 70% je uhrazeno v rámci činnosti TKB a 30% mimo činnost TKB.
 • Kurtovné  bude v tomto poměru uvedeno v účetnictví TKB.

Užívání software v PC

Software v počítači ve vlastnictví TKB bude užíváno výhradně pro rezervaci kurtů  a  k vedení agend TKB.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting