Registrace do tréninkového programu dětí a mládeže TKB pro rok 2024

Po splnění podmínek členství v tréninkovém programu, úhradou poplatku a vyplněním níže přiloženého e-formuláře se nezletilý sportovec stává členem Tenisového klubu Bruntál, z. s. v tenisové sezóně r. 2024. Evidence nezletilých členů tenisového klubu je nezbytnou podmínkou jejich úrazového pojištění v případě úrazu a rovněž je vyžadována při žádostech klubu téměř ve všech vyhlašovaných dotačních titulech (např. MŠMT ČR, MSK, ČTS apod.). V ceně této platby je zahrnuta odměna trenéra v měsících květen, červen a září, tenisové míče a veškeré tréninkové pomůcky, úhrada provozních nákladů tenisového klubu (antuka, voda, el.energie), údržba areálu, používání veškerého zázemí TK Bruntál a možnost využívání tenisových kurtů a rezervačního systému v průběhu celé tenisové sezóny (květen – říjen) v souladu s herním řádem. V rámci tréninků bude dětem zprostředkována základní tenisová teorie a praxe, která umožní nácvik a následné zdokonalování jejich základních tenisových dovedností a systematický rozvoj základních pohybových schopností mladého tenisty, včetně základní kondiční průpravy a hygieny sportu. Za dopravení a pobyt dětí v areálu TK Bruntál odpovídají rodiče. TK Bruntál odpovídá pouze v případě pobytu dítěte na tenisovém dvorci a jen pod dohledem příslušného trenéra, pod něhož dítě v rámci tréninků TK Bruntál spadá. Rodiče stvrzují správnost veškerých níže uvedených údajů. Rodiče dávají svůj souhlas Tenisovému klubu Bruntál, z. s., aby zpracovával a evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje, včetně rodného čísla dítěte, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR). Svůj souhlas rodiče poskytují pro účely vedení nezbytné dokumentace Tenisového klubu Bruntál, z. s. v rámci evidence členské základny u České unie sportu a evidenci členů při podávaných žádostech o dotace na činnost našeho tenisového klubu, bez kterých je činnost s mládeží naprosto nemyslitelná. Jiným institucím či pro komerční účely nesmí a nebude tato dokumentace poskytnuta a bude archivována po dobu tenisové sezóny. Rodiče rovněž svým podpisem souhlasí se zveřejňováním jmen a fotografií jejich dítěte v propagačních materiálech tenisového klubu včetně jeho internetových stránek. Rodiče rovněž stvrzují, že byli poučeni o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu.

Registrace do tréninkového programu dětí a mládeže TKB

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting